Bijzondere voorwaarden De Dansende Kameel

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator, of als doorverkoper.

Artikel 2: Informatie van de organisator en de doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

Al onze webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel.
De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds “op aanvraag” of “onder voorbehoud van bevestiging” zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes 3 dagen geldig.

Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Voor het tot stand komen van de reis dient de reiziger het reisvoorstel schriftelijk te aanvaarden. Deze aanvaarding kan via mail. Na het ontvangen van de bestelbon dient het voorschot van 30 % (of indien anders bepaalt) onmiddellijk te worden betaald aan De Dansende Kameel BV. Het saldo dient uiterlijk 6 weken voor de afreis aan De Dansende Kameel BV betaald te worden. Vliegtickets dienen per kerende betaald te worden. Uitgifte van vliegtickets kan enkel na volledige betaling.

Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte aan de reiziger bevestigen en, indien er een voorschot wordt gevraagd, na betaling van het voorschot.

Artikel 3: Prijzen

De opgegeven prijzen van de offertes zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, luchthaventaksen, wisselkoersschommelingen en definitieve prijszetting op moment van boeking.

De vermelde prijzen zijn altijd inclusief btw. (indien van toepassing).

Niet inbegrepen in de prijzen zijn: kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen staan, kosten voortvloeiend uit vertragingen, annuleringen, overboekingen, … van het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.

Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.

Bij vluchten is de prijs pas definitief bij de uitgifte van het vliegtuigticket.

Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs voor het landarrangement. Voor de vluchten is de volledige reissom onmiddellijk volledig verschuldigd en voor het landarrangement is het saldo uiterlijk 42 dagen voor vertrek verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

Er kan niet worden betaald met kredietkaarten. Er kan enkel worden betaald per overschrijving.

Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan [15] % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van [15] % met een minimum van [750] EUR.

Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.

Wij behouden ons het recht voor om de reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem op de website of door De Dansende Kameel BV worden meegedeeld.

Behoudens andere informatie op de bestelbon dient de reiziger te beschikken over een geldig internationaal paspoort dat minstens zes maanden na de voorziene terugkeer geldig is, eventueel voorzien van een visum, waarvoor zij alle kosten zelf dienen te dragen.

Indien geen internationaal paspoort vereist zou zijn volgens de informatie op de bestelbon, dienen alle reizigers, met inbegrip van de kinderen, over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun beide ouders vergezeld worden, dienen de nodige documenten voor te leggen, waaruit de toestemming blijkt om te reizen en, waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

De reiziger staat zelf in voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

De inschrijver is gehouden om De Dansende Kameel BV de correcte schrijfwijze van de namen en correcte geboortedatum van alle reizigers waarvoor hij een reis bestelt mee te delen. Fouten in het doorgeven van deze informatie kunnen resulteren in kosten voor de reiziger. De Dansende Kameel BV kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden indien de reiziger een verkeerd gespelde naam of verkeerde geboortedatum doorgeeft. Enkel officiële namen zoals die op uw reispas of identiteitskaart staan, worden aanvaard.

Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten te checken en in orde te brengen.

Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om ons op de hoogte te stellen van zijn nationaliteit en zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dat opzicht.

Elke buitenlandse ambassade (of consulaat) beslist autonoom (veelal in samenspraak met instanties van het land in kwestie) over het al dan niet toekennen van een visum nodig voor een bezoek aan het land. De Dansende Kameel of een visumkoerier, hebben geen bevoegdheid of invloed op het al dan niet uitvaardigen of verkrijgen van het verplichte visum. Eventuele kosten die zouden kunnen voortvloeien uit het niet of niet tijdig verkrijgen van de verplichte visums worden geenszins door ons gedragen.

Wij kunnen de gezondheidstoestand van de reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.

De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen. Eventuele kosten van weigering na het sluiten van de overeenkomst, zullen steeds ten laste zijn van de reiziger.

De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.

De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

Artikel 5: Bagage

De aansprakelijkheid van de reisorganisator bij verlies, diefstal of beschadiging van de bagage is beperkt door de betreffende wetgeving. In voorkomend geval moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een ‘property irregularity’ report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

Artikel 6: Reisduur en programma

De reiziger dient kennis te nemen van de gedetailleerde reisroute en bijzonderheden zoals vermeld in de reisinformatie die kort voor vertrek wordt bezorgd.

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden. De reizigers dienen tijdens de reis de terugvlucht te herbevestigen. Zodoende is de reiziger ook op de hoogte van eventuele wijzigingen in de dienstregeling.

Wijzigingen in de dienstregelingen van vliegtuigmaatschappijen en openbaar vervoer kunnen van invloed zijn op de reisduur. De Dansende Kameel BV draagt daarin geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 7: Aard van de reis

De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met de bijhorende aanpassing van het comfort en met eventuele programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

Gezien de aard van bepaalde reizen, dient de reiziger zich bewust te zijn van eventueel beperkte medische hulpverlening, infrastructuur en/of communicatiemiddelen.

Artikel 8: Annulering en wijziging door de reiziger

Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per email op het adres opgegeven in art. 12. Opzeggingen die ons toekomen buiten de gebruikelijke kantooruren en weekdagen worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.
Tenzij anders vermeld zullen wij, In geval van opzegging, de volgende opzegvergoedingen aanrekenen :

  • Voor vliegtuigtickets bedragen de annulatiekosten 100%.
  • Het voorschot van 30% van de totaalprijs van het landarrangement is niet terugbetaalbaar • Van 59 tot 30 dagen voor vertrek : 50% van de totaalprijs
  • Vanaf 29 dagen voor vertrek : 100% van de totaalprijs

De datum van annulering is de datum waarop de reisorganisator kennis krijgt van de annulering
De kosten verbonden aan annulering van de economy class vliegtickets zijn altijd 100 %. Voor businessclass tickets gelden de annulerings- voorwaarden van de betrokken luchtvaartmaatschappij. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van de effectieve wijzigingskosten, naast de normale prijsaanpassing.

Deze annuleringskosten kunnen eveneens toegepast worden indien De Dansende Kameel BV bij niet tijdige betaling in toepassing van artikel 6 van de algemene reisvoorwaarden genoodzaakt is de beëindiging van de overeenkomst door de reiziger vast te stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de organisator

De Dansende Kameel BV adviseert om altijd een reisbijstandsverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

De aansprakelijkheid van De Dansende Kameel BV is gedekt door haar wettelijk verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Reisbureaus;

Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator. Wij hebben deze aansprakelijkheid niet als wij optreden als doorverkoper.

De Dansende Kameel BV is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, onvoorziene gebeurtenissen zoals stakingen, annuleringen, vertragingen of wijzigingen van transport, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog… (deze lijst is niet limitatief). De hieraan verbonden koste en schade zijn voor rekening van de reiziger.

Voor Indonesië: De Dansende Kameel BV heeft de verplichting de reiziger in te lichten over het feit dat sommige binnenlandse vluchten worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen die door de EU op de zogenaamde “zwarte lijst” werden geplaatst. De Dansende Kameel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van de keuze van een bepaalde maatschappij. Zie de ‘Zwarte Lijst’ op: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/a ir- ban/index_nl.htm

De prestaties van De Dansende Kameel BV nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats indien De Dansende Kameel BV het vervoer van opstapplaats tot bestemming voor de klant heeft geboekt. De Dansende Kameel BV is niet verantwoordelijk voor vluchten of ander vervoer die de reiziger zelf heeft geboekt. De Dansende Kameel BV is ook op geen enkele manier verantwoordelijk voor excursies, activiteiten, diensten door de reiziger geboekt en betaald ter plaatse. De adviezen die De Dansende Kameel BV geeft omtrent excursies zijn niet bindend en brengen geen verantwoordelijkheid met zich mee.

Reizen in bepaalde afgelegen gebieden vraagt aanpassing en soepelheid vanwege alle reizigers. Tijdens sommige reizen dienen de reizigers over een goede algemene conditie te beschikken. Een begripvolle instelling en aanpassingsvermogen zijn vereist als men verblijft in heel eenvoudige accommodaties.

Onvoorziene plaatselijke, logistieke of weersomstandigheden kunnen ervoor zorgen dat verschuivingen, wijzigingen of zelfs annuleringen in het programma noodzakelijk zijn. Steeds zal echter al het mogelijke worden gedaan om het programma zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Er kan in geen geval terugbetaald worden als excursies gewijzigd of afgelast worden door onvoorziene plaatselijke, logistieke, weers- of andere omstandigheden buiten onze wil om.

De Dansende Kameel BV is niet aansprakelijk indien reizigers schade of letsels oplopen omwille van het niet naleven van lokale voorschriften, waarbij ze eventueel door de lokale ordehandhavers worden aangehouden, of wanneer ze niet zorgvuldig de adviezen van de reisbegeleiders opvolgen. De

reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

Reizen brengt altijd risico ’s met zich mee. Hoewel wij er over waken in het buitenland uitsluitend met kwalitatieve lokale partners te werken, kunnen we niet garant staan voor de kwaliteit van de verzekeraars van deze lokale partners. De correctheid van de diensten van derden verleend in het buitenland, zal daarom altijd beoordeeld worden aan de hand van de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

Bovendien wijzen wij de reiziger erop dat juridische stappen tegen deze buitenlandse partners vaak zonder gevolg blijven. Wij raden de reiziger daarom ten stelligste aan een reisbijstands-, hospitalisatie- en ziekteverzekering te nemen, minstens voor de duur van de bij de organisator geboekte reis. Het niet onderschrijven van dergelijke verzekeringen door de reiziger, wordt aanzien als een tekortkoming in de uitvoering van het contract in hoofde van de reiziger, in de zin van artikel 18 §2, 1° van de Wet van 16.02.1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en doorverkoop. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of letselschade, veroorzaakt door de reizen of reisactiviteiten die wij of onze lokale partners organiseren. Door het boeken van de reis, verklaart de klant hiermee akkoord te gaan.

Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt zonder ons te verwittigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten)

Artikel 10: Wijzigingen van het programma omwille van kwaliteit en veiligheid

Omwille van de kwaliteit van de reisbeleving behoudt De Dansende Kameel BV zich het recht voor indien nodig ter plaatse het reisschema te wijzigen in samenspraak met de reiziger en onze lokale partners. Deze wijzigingen zijn in het belang van de reiziger en kunnen geenszins leiden tot een terugbetaling van de reissom. In dergelijke situaties zal De Dansende Kameel BV toch trachten in de mate van het mogelijke, rekening houdend met de omstandigheden, het geboekte programma te volgen. Alle eventuele kosten hieraan verbonden worden in geen geval door ons gedragen. Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.

Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 5 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de wijziging automatisch aanvaard.

Artikel 11: Overdracht van de overeenkomst

In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of niet terugbetaalbare vliegtickets).

Artikel 12: Non-conformiteit en bijstand

De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket. De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken: per mail op het mailadres : info@dedansendekameel.be

Na de aankondiging van de door de organisator voorgestelde alternatieve arrangementen dient de reiziger binnen een redelijke termijn te verwittigen via email van zijn beslissing om het alternatief al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt het alternatief automatisch aanvaard.

De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens de organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.

De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het tegengekomen probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

Artikel 13: Klachtenregeling

Voor geschillen die niet via de geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van het arrondissement Gent bevoegd. Belgisch recht is van toepassing.

Artikel 14: Gegevensbescherming

Zie Privacybeleid op https://www.dedansendekameel.be/privacybeleid

Artikel 15: slotbepalingen

Nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE DANSENDE KAMEEL BV
Burgstraat 15 – B-9000 – Gent
RPR Gent : 0524.726.052
Erkenningsnummer: 9745
www.dedansendekameel.be

page16image39142208 page16image39143872