Bijzondere Voorwaarden De Dansende Kameel

Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”), en desgevallend de contractuele voorwaarden van de leveranciers van reisdiensten.

1.OFFERTES
Al onze webpagina’s of offertes worden te goeder trouw opgesteld in functie van de op dat moment beschikbare informatie. Kaarten, foto’s of illustraties zijn louter informatief en niet contractueel. De reiziger aanvaardt uitdrukkelijk dat de precontractuele informatie die hem wordt overgemaakt kan gewijzigd worden voor de afsluiting van de pakketreisovereenkomst en dat onze offertes, tenzij anders overeengekomen, steeds ‘op aanvraag’ of ‘onder voorbehoud van bevestiging’ zijn. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze offertes 3 dagen geldig. Kennelijke materiële fouten in de precontractuele informatie binden ons niet en mogen we rechtzetten.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Tenzij uitdrukkelijk anders bedongen, komt de pakketreisovereenkomst tot stand wanneer wij onze offerte aan de reiziger bevestigen.

3. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN
3.1 De prijs is aangeduid per persoon of per familie. De prijzen bevatten: zie specificaties op bevestigingsdocument. Niet- inbegrepen zijn: internationale of binnenlandse vluchten (tenzij anders vermeld), kosten voor reispas, visum, inentingen, verzekeringen; alle persoonlijke uitgaven; fooien en uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. De prijs omvat alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opgesomd, alsook alle belastingen en, indien van toepassing, alle bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten. De reiziger zal desgevallend vergoedingen, toeslagen en andere kosten moeten betalen die wij redelijkerwijs niet konden berekenen of kennen op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst, zoals toeristentaxen, toegangstaxen, enz. Kennelijke materiële fouten in de prijs binden ons niet en mogen we rechtzetten.
3.2 We behouden ons het recht voor om prijzen te verhogen in geval van veranderingen in:
1. De prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2. De hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van BTW, lokale belastingen, toeristenbelastingen, landingsrechten en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden.
In geval van verlaging van voormelde kosten na het afsluiten van de overeenkomst en voor het begin van de reis heeft de reiziger recht op een proportionele prijsvermindering. In dit geval zullen we het recht hebben om administratieve kosten aan te rekenen. We zullen deze kosten verantwoorden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de reiziger.
Elke prijsverhoging zal aan de reiziger worden meegedeeld uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
3.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt er bij het afsluiten van de overeenkomst een voorschot aangerekend van 30% van de totaalprijs voor het landarrangement. Voor het landarrangement is het saldo uiterlijk 8 weken voor vertrek verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
3.4 Er kan niet worden betaald met kredietkaarten. Er kan enkel worden betaald per overschrijving
3.5 Elke niet betaalde factuur op vervaldatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot het betalen van een intrest aan 10 % per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 500 EUR.
Als alternatief behouden we ons het recht voor om in geval van niet-betaling van facturen binnen de vervaldatum de overeenkomst te beëindigen mits ingebrekestelling met onmiddellijke uitwerking en vergoeding te vorderen van onze schade met als minimum de opzeggingsvergoeding van art. 4. Door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de schadevergoeding worden verrekend.
Wij behouden ons het recht voor om reisdocumenten niet vrij te geven zolang niet al onze facturen zijn betaald.

4. OPZEGGING DOOR DE REIZIGER
4.1 Elke opzegging door de reiziger moet ons toekomen per email op het adres opgegeven in art. 16. Opzeggingen die ons toekomen buiten de gebruikelijke kantooruren en weekdagen worden geacht ontvangen te zijn op de volgende werkdag.
4.2 Tenzij anders vermeld zullen wij, In geval van opzegging, de volgende opzegvergoedingen aanrekenen:

– Voor vliegtuigtickets bedragen de annulatiekosten 100%.
– Het voorschot van 30% van de totaalprijs van het landarrangement is niet terugbetaalbaar
– Van 59 tot 30 dagen voor vertrek : 50% van de totaalprijs
– Vanaf 29 dagen voor vertrek : 100% van de totaalprijs

5. WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
Elke wijziging van de overeenkomst door de reiziger zal aanleiding geven tot het betalen van forfaitaire administratieve kosten van 50,00 EUR per persoon tot 30 dagen voor vertrek, en 100,00 EUR bij minder dan 30 dagen voor vertrek, vermeerderd met de eventuele kosten van onze leveranciers van reisdiensten of van de organisator indien wij handelen als doorverkoper.
De reiziger aanvaardt dat wijzigingskosten afhangen van de beschikbaarheid en een eventuele prijsaanpassing. Indien de gewenste wijziging niet beschikbaar is of het prijsverschil te groot, kan de reiziger afzien van de overeenkomst, waarbij in dit geval de opzeggingsvergoedingen van art. 4 van toepassing zullen zijn. De kosten van de wijziging zijn in elke geval ten laste van de reiziger.

6. WIJZIGINGEN DOOR DE ORGANISATOR
6.1 Wij behouden ons het recht voor om voor het vertrek kleine wijzigingen aan te brengen aan de overeenkomst. In dit geval wordt de reiziger verwittigd via een duurzame gegevensdrager.
6.2 Afhankelijk van lokale omstandigheden – buiten onze wil – is het mogelijk dat bepaalde delen van de reis ter plaatse gewijzigd moeten worden. Alle eventuele kosten hieraan verbonden worden in geen geval door ons gedragen.
6.3 Wij behouden ons ook het recht voor om kennelijke materiële fouten in de overeenkomst recht te zetten.
6.4 Wanneer er ingrijpende wijzigingen aan de overeenkomst moeten worden gebracht of wanneer de prijs dient verhoogd te worden met meer dan 8 %, conform art. 20 van de wet, is de reiziger verplicht ons binnen de 5 dagen na de aankondiging van de wijziging te verwittigen van zijn beslissing om de wijziging al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt de wijziging automatisch aanvaard.

7. OVERDRACHT VAN DE OVEREENKOMST
In geval van overdracht van de overeenkomst, en voor zover wij hebben kunnen vaststellen dat de overnemer aan alle voorwaarden van de overeenkomst voldoet, zijn de overdrager en overnemer solidair gehouden tot betaling van de kosten die voortvloeien uit de overdracht. De reiziger begrijpt dat in sommige gevallen de kost van de overdracht kan gelijk zijn met de prijs van de aankoop van een nieuwe reisdienst (zoals bijvoorbeeld in het geval van niet wijzigbare of niet terugbetaalbare vliegtickets).

8. NON-CONFORMITEIT EN BIJSTAND
8.1
. De reiziger is verplicht om ons onverwijld op de hoogte te brengen van elke non-conformiteit die hij ter plaatse vaststelt. Elke klacht in dit kader zal beoordeeld worden door de organisator in functie van de concrete omstandigheden en de aard van het geboekte pakket. De reiziger moet zijn klachten op de volgende wijze kenbaar maken:
Per mail op het mailadres: info@dedansendekameel.be
8.2 Na de aankondiging van de door de organisator voorgestelde alternatieve arrangementen dient de reiziger binnen een redelijke termijn te verwittigen via email van zijn beslissing om het alternatief al dan niet te aanvaarden. Zo niet, wordt het alternatief automatisch aanvaard.
8.3 De reiziger heeft het recht om zijn klachten te richten tot de doorverkoper bij wie hij het pakket heeft gekocht. In dit geval zal hij steeds eveneens de organisator van zijn klacht op de hoogte stellen.
8.4 De reiziger begrijpt dat indien hij ons niet correct en onverwijld op de hoogte brengt, hij ons verhindert om het tegengekomen probleem efficiënt op te lossen. De financiële gevolgen daarvan zullen ten laste van de reiziger worden gelegd.

9 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
9.1
Wij zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van alle reisdiensten van het pakket wanneer wij optreden als organisator.
9.2  Reizen brengt altijd risico ’s met zich mee. Hoewel wij er over waken in het buitenland uitsluitend met kwalitatieve lokale partners te werken, kunnen we niet garant staan voor de kwaliteit van de verzekeraars van deze lokale partners. De correctheid van de diensten van derden verleend in het buitenland, zal daarom altijd beoordeeld worden aan de hand van de plaatselijke gebruiken en gewoonten.
Bovendien wijzen wij de reiziger erop dat juridische stappen tegen deze buitenlandse partners vaak zonder gevolg blijven. Wij raden de reiziger daarom ten stelligste aan een reisbijstands-, hospitalisatie- en ziekteverzekering te nemen, minstens voor de duur van de bij de organisator geboekte reis. Het niet onderschrijven van dergelijke verzekeringen door de reiziger, wordt aanzien als een tekortkoming in de uitvoering van het contract in hoofde van de reiziger, in de zin van artikel 18 §2, 1° van de Wet van 16.02.1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en doorverkoop. Wij kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of letselschade, veroorzaakt door de reizen of reisactiviteiten die wij of onze lokale partners organiseren. Door het boeken van de reis, verklaart de klant hiermee akkoord te gaan.
9.3 Wij zijn nooit aansprakelijk voor de goede uitvoering van reisdiensten die niet uitdrukkelijk staan vermeld in de pakketreisovereenkomst en die de reiziger ter plaatse heeft geboekt zonder ons te verwittigen (zoals excursies of bijkomende activiteiten)
9.4 De reiziger erkent naar behoren te zijn ingelicht over de uitzonderlijke omstandigheden die zijn veroorzaakt door de coronaviruscrisis en die van invloed kunnen zijn op zijn reis, en over de situatie van de pandemie op zijn reisbestemming. Hij heeft ook kennis genomen van de actuele reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl). De reiziger verklaart ook volledig op de hoogte te zijn van de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt voor het goede verloop van zijn reis en beslist toch met kennis van zaken op reis te willen vertrekken”. 

10. REISDOCUMENTEN
10.1 De reiziger moet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten om zich in het land van bestemming te begeven. In sommige gevallen volstaat een identiteitskaart, in de meeste gevallen een internationaal paspoort (veelal geldig tot zes maanden na terugreis) en nog in andere gevallen een internationaal paspoort en visa.
10.2  Kinderen dienen over een identiteitskaart/reispas met foto te beschikken. Kinderen die niet door één van hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de niet-vergezellende ouder zijn/haar toestemming verleend om de reis met de vergezellende ouder aan te vatten en waarbij de datum van aankomst en vertrek uit het betrokken land/ landen vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
10.3 Ook al proberen wij de reiziger zo goed mogelijk te informeren over de formaliteiten voor het land van bestemming, toch komt het aan de reiziger toe om de geldigheid en conformiteit van zijn reisdocumenten te checken en in orde te brengen.
Op de niet-Belgische reiziger rust de plicht om ons op de hoogte te stellen van zijn nationaliteit en zich te informeren bij zijn Ambassade of andere diplomatieke instanties teneinde de geldende formaliteiten te kennen. Wij zijn niet aansprakelijk in geval van nalatigheid van de reiziger op dat vlak.
10.4 Degene die de overeenkomst aangaat verbindt er zich toe om ons te informeren van zijn nationaliteit en die van alle reizigers namens wie hij optreedt, en ons te verwittigen van elke relevante informatie in dit opzicht.
10.5 Elke buitenlandse ambassade (of consulaat) beslist autonoom (veelal in samenspraak met instanties van het land in kwestie) over het al dan niet toekennen van een visum nodig voor een bezoek aan het land. De Dansende Kameel of een visumkoerier, hebben geen bevoegdheid of invloed op het al dan niet uitvaardigen of verkrijgen van het verplichte visum. Eventuele kosten die zouden kunnen voortvloeien uit het niet of niet tijdig verkrijgen van de verplichte visums worden geenszins door ons gedragen.

11. GEZONDHEID
11.1. Wij kunnen de gezondheidstoestand van alle reizigers niet kennen. Op de reiziger rust dus de plicht om zelf de nodige inlichtingen in te winnen omtrent de gezondheidsformaliteiten op de gekozen bestemming.
11.2 De reiziger verklaart dat hij medisch, fysiek en psychisch in staat is om de gekozen reis te ondernemen. De reiziger die een fysieke of psychische beperking heeft, een mobiliteitsbeperking heeft of aan een ziekte lijdt die een behandeling vergt of die zwanger is, moet ons daar verplicht van op de hoogte stellen, desgevallend via de persoon die de reis boekt. Wij behouden ons het recht voor om een reiziger voor een reis te weigeren indien, om objectieve en niet-discriminatoire redenen, blijkt dat hij niet in staat is om deel te nemen. Eventuele kosten van weigering na het sluiten van de overeenkomst, zullen steeds ten laste zijn van de reiziger.
11.3 De reiziger wordt aangeraden om aangepast materiaal en uitrusting te voorzien in functie van de aard van de reis, behalve indien dit is inbegrepen in het pakket. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de nalatigheid van de reiziger op dat vlak.
11.4 De reiziger wordt aangeraden om inzake gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden de website van de FOD Buitenlandse zaken te raadplegen.

12. FINANCIEEL ONVERMOGEN
Zoals de wet het voorziet, is ons financieel onvermogen beschermd door Amlin Insurance SE als zekerheid voor de repatriëring van de reizigers en de terugbetaling van alle betaalde sommen ten gevolge van het (Bijhuis België, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België, insolvency.claims.be@msamlin.com, +32-(0)2/894.70.00).

13. VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Onze aansprakelijkheid wordt verzekerd door KBC Bank & Verzekeringen, Burgstraat 57, 9000 Gent. 09/233.67.02

14. VLUCHTEN
14.1
De vluchten zijn niet in het reispakket inbegrepen. De reiziger is ten allen tijde verantwoordelijk voor de geboekte vlucht.
14.2 De luchtvaartmaatschappijen die op de zwart lijst van de Europese Commissie in toepassing van EU Verordening 2311/2005 van 14 December 2005, kunnen hier worden gevonden : https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_en
14.3 Klanten zijn zelf verantwoordelijk om eventueel gewijzigde vluchturen van zelf geboekte internationale of binnenlandse vluchten aan de organisator te melden.

15. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS (GDPR)
Wij verzamelen uw gegevens conform EU Verordening (2016/679)- (« GDPR »).
De persoonlijk gegevens die u ons meedeelt zijn noodzakelijk voor het behandelen van uw boeking en voor de uitvoering van de overeenkomst (artikel 6.1.b GDPR). Te dien einde kunnen uw gegevens gedeeld worden met onze partners gevestigd in derde landen. Wij doen steeds beroep op partners die een gelijkaardig niveau van bescherming waarborgen zoals voorzien in de GDPR.
Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt om u promotionele of commerciële aanbiedingen te sturen per mail. Indien u dit wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@dedansendekameel.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen.

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, heeft u recht van inzage, recht op correctie, recht op verwijdering en recht van verzet. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en adres, alsook de reden van uw contact name.
Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.dedansendekameel.be.

16. KENNISGEVINGEN
Tenzij anders bepaald, moeten alle kennisgevingen in het kader van de pakketreisovereenkomst op de volgende adressen plaatsvinden:
Per post: De Dansende Kameel – Burgstraat 15 – 9000 Gent Per email : info@dedansendekameel.be

17. SLOTBEPALINGEN
Nietigheid van een of meerdere bepalingen impliceert niet de nietigheid van de overeenkomst.

18. GESCHILLEN
Alle geschillen die zouden ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst en die niet onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen krachtens de algemene voorwaarden van de Geschillen commissie Reizen, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de rechtbanken van Gent.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE DANSENDE KAMEEL BV
De Dansende Kameel BV
Burgstraat 15 – B 9000 – Gent
RPR Gent : 0524.726.052
Erkenningsnummer:  9745
www.dedansendekameel.be

Reizen is genieten. Ontdekken. Beleven. Liefst met de mensen om je heen die je graag ziet. Liefst in een omgeving die je verrast, verrijkt. Kinderen de wereld laten ontdekken, maakt hen op veel vlakken rijker. Er zijn zoveel boeiende culturen, zoveel adembenemend mooie plekken. Een land in de diepte beleven, dat is ons uitgangspunt. De reizen die we samenstellen hebben daarom altijd net dat tikkeltje meer. Leuke accommodaties, fijne ontmoetingen, intense belevingen. De hot spots uiteraard, maar veel meer dan dat. Veel intenser, allesomvattend. Gezinsreizen gezinsreizen gezinsreizen gezinsreizen gezinsreizen Reizen is genieten. Gezinsreizen gezinsreizen